پیام مدیر

  • کاربران شاخص در صفحه اول سایت نمایش داده می شوند!
  • هر کاربر ویژه در صورت پرداخت هزینه جایگاه خود بسته به مدت زمان انتخابی نمایش داده می شود.
  • در مدت زمانی که جایگاهی در حال نمایش می باشد امکان ثبت آن جایگاه فقط برای بعد از تاریخ انقضای آن قابل ثبت می باشد.
  • جایگاه های رزرو شده به این معنی هستند که تا قبل از تاریخ انقضای آنها قابل نمایش برای شخص دیگری نمی باشند ولی قابل ثبت هستند و تاریخ شروع نمایش آن از روز بعد تاریخ انقضا کاربر قبلی میباشد.
  • جایگاه آزاد یعنی کسی آن را رزرو نکرده و از تاریخ جاری (امروز) قابل دسترسی می باشد و در صورت ثبت از امروز نمایش آن آغاز می شود!

مشاهده وضعیت و ثبت کاربران شاخص صفحه اول سایت

جایگاه 1
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 2
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 3
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 4
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 5
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 6
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 7
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 8
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 9
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 10
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 11
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 12
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 13
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 14
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 15
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد
جایگاه 16
مکان نمایش : صفحه اول سایت
وضعیت : آزاد